História školy

Škola s viac ako 65 ročnou tradíciou

68. výročie založenia školy

Konzervatórium  v  Košiciach oslávilo v   školskom  roku 2016/17,  65.  výročie svojho  založenia. V roku 1951 sa na škole zriadili prvé oddelenia - klavírne, sláčikové, dychové a o rok neskôr akordeónové. Postupne sa otvárali aj ďalšie odbory - v roku 1958 spev a    dirigovanie, V roku 1959 bola škola začlenená do sústavy stredných odborných škôl poskytujúcich úplné stredné a v pomaturitnom dvojročnom cykle vyššie odborné vzdelanie. 1964 hra na organe, 1974 skladba a tanec, 1986 odbor hudobno-dramatického umenia a v roku 1991 odbor cirkevná hudba. Od roku 1960 sa kontinuálne formovali na škole rôzne súbory - symfonický,    komorný a akordeónový orchester, Brass orchester a Big Band.  V    roku 1952 sa škola     presťahovala  z dnešnej Poštovej ulice na Hlavnú č. 93 a od roku 1998 sídli na Timonovej ulici č. 2 (na obr. priečelie a nádvorie školy) a Moyzesovej ulici č. 44. V roku 1998 bola škole udelená Cena primátora mesta Košice. 23. mája 2007 navštívila školu Beatrix Wilhelmina Armagard - kráľovná Holandska. Dobré meno školy je známe prostredníctvom umeleckých aktivít súborov na celom Slovensku, ktoré absolvovali rad významných turné v zahraničí - Maďarsku, Ukrajine, Grécku, Juhoslávii, Poľsku, Španielsku, Švédsku, Taliansku Cypre, Fínsku, Rakúsku, Mexiku, Japonsku. Do povedomia kultúrneho sveta sa dostala aj zásluhou svojich excelentných študentov, ktorí reprezentujú svoju alma mater v rôznych krajinách celého sveta.

KALENDÁRIUM


1951

 • 10. október - v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení č. 105.056/51-V/3 bolo zriadené Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole v Košiciach na Šmeralovej ulici;
 • otvorené boli tri oddelenia - klavírne, sláčikové a dychové;
 • Prvým riaditeľom sa stal Ernest Husár (1951-55)

1952

 • otvorený odbor - hra na akordeóne

1955

 • škola sa presťahovala do nových priestorov na Leninovej ulici 93;
 • riaditeľka Irena Koreňová (1955-61);
 • Výnosom Povereníctva kultúry č. 7.422/1956-Ú-IV/1. z 26. marca 1956 bola od 1. apríla zriadená plnoprávna škola III. stupňa s názvom Vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov hudobných škôl

1958

 • otvorenie odborov spev a dirigovanie

1959

 • 1. september - na základe príkazu Ministerstva školstva a kultúry zriadila
 • Rada Krajského národného výboru v Košiciach pod č. 907-I/7-1959 zo dňa 1. júla 1959 Štátne Konzervatórium

1960

 • podľa zákona č. 186/1960 Zb.z. bolo Konzervatórium v Košiciach začlenené do sústavy stredných odborných škôl poskytujúcich úplné stredné a v pomaturitnom cykle vyššie odborné vzdelanie;
 • na škole začal pôsobiť dychový súbor a symfonický orchester

1961

 • riaditeľom sa stal PhDr. Teodor Hirner (1961-75);
 • založený Symfonický orchester Konzervatória - počas svojej existencie absolvoval koncerty doma i v zahraničí ( Ukrajina, Španielsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko...)

1964

 • inštalovanie organu do koncertnej siene firmou Varhany-Krnov
 • otvorený odbor hra na organe

1974

 • zriadené tanečné oddelenie a odbor skladba

1976

 • riaditeľom školy sa stal PhDr. Štefan Merešš, CSc. (1976-86)

1978

 • založený komorný orchester školy, ktorý absolvoval zahraničné turné v Maďarsku (1987),Ukrajine (1988, 1996), Grécku (1989), Juhoslávii (1996), Poľsku (1997), Španielsku (1991), Švédsku (1994), Taliansku (1994-1998)

1986

 • riaditeľom školy sa stal PhDr. Matej Lengyel (1986-91)
 • zriadený nový učebný odbor - hudobno-dramatické umenie

1987

 • založený Akordeónový orchester
 • najvýznamnejšie umelecké turné: Nemecko, Taliansko, Cyprus, Fínsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Španielsko, Mexiko, Japonsko (1-krát)

1990

 • vznik nového učebného odboru - dirigovanie

1991

 • riaditeľom školy sa stal Mgr. Štefan Čurilla (1991-94)
 • otvorený študijný odbor cirkevná hudba

1994

 • riaditeľom školy sa stal MgA. Bartolomej Buráš

1995

 • Violončelový festival Augustína Procházku - 1. ročník

1996

 • Violončelový festival Augustína Procházku - 2. ročník

1998

 • Violončelový festival Augustína Procházku - 3. ročník

1999

 • september - presťahovanie školy z Hlavnej ulice na Timonovu č. 2 a Moyzesovu 44

2000

 • Violončelový festival Augustína Procházku - 4. ročník

2001

 • 50. výročie školy
 • Konzervatóriu Košice bola udelená Cena primátora mesta Košice
 • vydanie publikácie Konzervatóriu Košice 1951-2001 (autor PhDr. J. Bukovinská)
 • slávnostný koncert v Dome umenia a sprievodné podujatia

2002

 • Violončelový festival Augustína Procházku - 5. ročník

2003

 • Bol založený Brass band
 • koncertu v Japonsku

2004

 • Violončelový festival Augustína Procházku - 6. ročník

2006

 • založený Brass orchester (zúčastnil sa na 10. medzinárodnom festivale mladých hudobníkov v Shizuoke (Japonsko);
 • v septembri ukončená rozsiahla rekonštrukcia budovy školy na Timonovej ulici
 • Violončelový festival Augustína Procházku - 7. ročník

2007

 • 23. mája navštívila školu Beatrix Wilhelmina Armagard - kráľovná Holandska

2009

 • založený Big band

2011

 • 60. výročie školy;
 • (vydanie kalendára, slávnostný koncert v Dome umenia, sprievodné podujatia v Štátnom divadle)

2013

 • participácia školy na podujatiach KOŠICE - EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY
 • workshopy a koncerty so zahraničnými umelcami a pedagógmi,
 • hudobná spolupráca pri podujatiach, ktoré organizuje mesto Košice

2014

 • rekonštrukcia Divadelného štúdia na Timonovej ulici (november - december)

2015

 • od 1. septembra 2015 možnosť štúdia -  Jazz - Pop (sluchový tréning, jazzová harmónia, hra v jazzovom ansámbli, jazzová kompozícia a aranžovanie

2016

 • Modernizácia a revitalizácia koncertného organu v Koncertnej sieni na Timonovej ulici maďarskou organárskou firmou Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft (Organárska Manufaktúra Pécs). Modernizácia nástroja sa začala po podpísaní zmluvy 14. 09. 2015 - kolaudácia nástroja sa uskutočnila 29. 01. 2016.
 • 65. výročie vzniku školy sa uskutočnilo 13. decembra 2016 v Dome umenia, kde sme pre vzácnych hostí, sponzorov a podporovateľov školy pripravili slávnostný koncert. 

2017

 • 19. 12. 2017 - Inštalácia nového koncertného krídla značky Steinway. 

2018

 • 9. 1. 2018 - Koncert pri príležitosti kúpy nového koncertného krídla značky Steinway. 

2019

 • 1. 7. 2019 - Riaditeľkou školy sa stala Mgr. art. Aneta Hollá, ArtD.