Rada školy

pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Zloženie Rady školy pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice

Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD., delegovaný na základe nom. ŠD Košice - predseda rady školy

Mgr. Marek Karabinoš, zástupca rodičov

- podpredseda rady školy

RNDr. Martin Smrčo, delegovaný zástupca KSK

Doc. RNDr. Peter Solár, PhD., delegovaný zástupca KSK

Ing. Miroslava Seňková, delegovaný zástupca KSK

Mgr. art. Daniela Kačmárová, zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. art. Štefan Tkáč, zástupca pedagogických zamestnancov

Bc. Denisa Miklošová, zástupca ostatných zamestnancov školy

Barbora Hodoličová, zástupca rodičov

Mgr. art. Gabriela Zezulková, zástupca rodičov

Vieroslava Grossrubatscher, zástupca žiakov