Aktuality

Úspech

19.08.2021

Naša žiačka Justyna Maria Hret - husle 3.roč. získala 2.cenu na Medzinárodnej súťaži Kings Peak Music Competition, California USA.
Srdečne blahoželáme menovanej žiačke ako aj jej pedagógovi Mgr. art. M. Kyjovskému.

Riaditeľka Konzervatória v Košiciach Timonova 2 podľa § 66 ods. (7) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu nenaplnenosti počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka

Naša žiačka Yustyna Mariia Hret získala na Medzinárodnej súťaži v hre na husliach - Golden time talent Veľkú cenu - Grand Prix 2021 - Londýn.

Konzervatórim Timonova 2 v Košiciach ponúka záujemcom o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 online konzultácie s pedagógmi našej školy.

Do 16. apríla 2021 je deadline zaslania prihlášok na štúdium na našej škole. Prihlášky pre 9. ročníky ZŠ sa vypĺňajú v systéme základnej školy prostredníctvom výchovného poradcu.

S hlbokým zármutkom v srdci vám oznamujeme veľmi smutnú správu. V popoludňajších hodinách nás navždy opustil náš dlhoročný a milovaný pán riaditeľ Bartolomej Buráš. Venujme mu prosím tichú spomienku v srdci. Úprimnú sústrasť celej rodine.